Hotline:

0979550454

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ năng lực Sao Việt Tháng 5 2022

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phẩn

Phiếu giao nhận chất thải

Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường)

Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Về quản lý chất thải và phế liệu)

Phụ Lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP (Về quản lý chất thải và phế liệu)

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (Về quản lý chất thải nguy hại)

Phụ lục GPXL Chất Thải 2019